پروفایل

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست ...

اگر میخواهی بعداز مرگ فراموش نشوی یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد یا کاری کن که قابل نوشتن باشد...

دو چیز انتها ندارد : حماقت انسانها و پهنه‌‌ی کهکشنها. که البته در مورد کهکشنها مطمئن نیستم!!!

من از طلا بودن پشیمون گشته ام مرحمت فرموده ما را مس کنید...

ای کاش می شد فهمید در دل آسمان چه می گذرد
که امشب با ناله ای بغض آلود
بر دیار این دل خسته
اشک می ریزد

افسوس گذشته و ترس از اینده دزدهای دوقلویی هستند که لذت حال را از ما می دزدند

 |